privacy

Politica GDPR

INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul
SC COMPRODIS SERV SRL

SC COMPRODIS SERV SRL, cu sediul în Iaşi, Str. Iarmaroc, nr. 26, Construcția C1 – hală producţie, jud. Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului : J22/1187/2010, CUI RO 27349267, tel. 0232 233 444, e-mail office@comprodis.ro, în calitate de operator colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor care au furnizat explicit acele date, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă oferă mai jos informaţiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră şi/sau obţinute de Operator din alte surse.

Scopul prezentei informări este aducerea la cunoștința dumneavoastră temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopul prelucrării, durata prelucrării, transferul de date, drepturile dumneavoastră în legătură cu aceasta cât și alte informații utile în acest sens. În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, SC COMPRODIS SERV SRL ține cont de reglementările legale în vigoare în această materie, respectă și aplică principiile care stau la baza protecției datelor cu caracter personal și asigură confidențialitatea și securitatea datelor prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate.

Temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către SC COMPRODIS SERV SRL, în baza unuia dintre următoarele temeiuri:

 • interesele legitime urmărite de operatorul SC COMPRODIS SERV SRL, în vederea încheierii unui contract cu un potenţial client/colaborator şi/sau executarea contractului între SC COMPRODIS SERV SRL și clientul/colaboratorul;
 • efectuarea de demersuri la cererea dumneavoastra înainte de încheierea unui contract cu SC COMPRODIS SERV SRL;
 • îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului SC COMPRODIS SERV SRL;
 • interesul legitim al operatorului, pentru activităţi precum: efectuarea de analize statistice şi raportări interne sau către alte entităţi ale grupului de firme din care SC COMPRODIS SERV SRL face parte, verificarea integrităţii şi conformităţii persoanelor vizate;
 • în baza consimţământului utilizatorului site-ului: www.comprodis.ro, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informaţii privind activităţile companiei sau serviciile oferite, la cererea sa voluntară (de exemplu, prin completarea formularului de contact sau a celui de newsletter);
 • în baza consimţământului expres al utilizatorului site-ului www.comprodis.ro, în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newsletter, în format exclusiv electronic;
 • în interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a înţelege nevoile şi aşteptările, clienţilor noştri şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile oferite.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată - este acea „persoană fizică identificabilă”, care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: numele, numărul de identificare, datele de localizare, un element online de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Datele personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site, în conformitate cu obiectul de activitate al societății.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.comprodis.ro, poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date, prin trimiterea unei solicitari in acest sens, la adresa de e-mail: office@comprodis.ro.

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul pentru care sunt furnizate - pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare (facturarea serviciilor), administrarea, sprijinirea şi evaluarea serviciilor firmei, precum și pentru a preîntampina încălcarea securităţii, a legii și a termenilor contractuali.

Utilizatorul/clientul are dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR.

Categorii de persoane vizate în relațiile dintre Comprodis Serv și partenerii săi de afaceri pot fi după caz:

 • reprezentanți legali/convenționali/acționari persoane fizice ai potențialului partener de afaceri/ai partenerului de afaceri;
 • persoane de contact și/sau reprezentanți legali ai partenerilor de afaceri ai Comprodis Serv
 • reprezentanți ai furnizorilor bunurilor/serviciilor partenerilor de afaceri ai lui Comprodis Serv
 • salariați/angajați/colaboratori etc, ai partenerilor de afaceri ai lui Comprodis Serv;
 • orice persoană fizică indicată/comunicată de către un potențial partener de afaceri/un partener de afaceri al lui Comprodis Serv.


Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.

Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorități de supraveghere A.N.S.P.D.C.P., precum și de a introduce o cale de atac judiciară.

Transferul datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal, de regulă, NU vor fi transferate terților, cu excepția următoarelor situații:

 • Cazul în care SC COMPRODIS SERV SRL are obligația de a comunica aceste date unor autorități publice: Parchet, Poliție, Instanțele judecatorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate;
 • Cand transferul de date se va face în baza legii pentru protejarea drepturilor și intereselor dumneavoastră;
 • Când transmiterea datelor cu caracter personal este solicitată în mod expres de persoana vizată (adică de către dumneavoastră).

Transferul de date în cadrul Uniunii Europene, ori în statele a căror legislație prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de legea română, va fi posibil doar pentru îndeplinirea unei obligații legale.
Pentru cazuri atipice SC COMPRODIS SERV SRL va solicita Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal opinia și permisiunea de a transmite datele cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul European 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal
  Vă permite să fiți informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, să obțineți o confirmare a faptului că SC COMPRODIS SERV SRL prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și ce date sunt prelucrate.
 • Dreptul la rectificare
  Vă oferă dreptul de a solicita rectificarea și actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat”
  Acest drept va fi posibil dacă datele cu caracter personal supuse prelucrării nu mai sunt necesare scopului și dacă nu există alte cerințe legale care ar împiedica acest lucru.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul
  Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
  Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe precum: contestarea exactității datelor, prelucrare ilegală ș.a.
 • Dreptul la opoziție
  Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri.
  SC COMPRODIS SERV SRL - nu folosește prelucrări exclusiv automate existând intervenția umană la fiecare tip de prelucrare.
 • Dreptul de a sesiza SC COMPRODIS SERV SRL
  Orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către SC COMPRODIS SERV SRL sau orice sesizare împotriva modului de prelucrare a datelor cu caracter personal, de către noi, poate fi adresată pe email, cu specificarea motivului nemulțumirii sau/și a drepturilor pe care le considerați că au fost încălcate, la adresa: lucian.onofrei@sfsava.ro, responsabil cu Protecția datelor cu caracter personal – Lucian Onofrei. Sau prin poștă la adresa: Iași, Str. Iarmaroc, nr. 26, Construcţia C1, jud. Iaşi, ori prin fax: 0232.233.444, urmând să primiți un răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
 • Dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Pentru a adresa o sesizare/reclamație Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: anspdcp@dataprotection.ro sau prin poștă: B- dul G-ral Gheorhe Magheru 28-30, sector 1, București, România.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege
 • Dreptul de a fi notificat de către SC COMPRODIS SERV SRL cu privire la breșe de securitate care ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Parteneri care ne recomanda